لبخند می زنم....

بی دلیل...

عشق می ورزم ...

بی تناسب...

زندگی می کنم...

بی خیال...

مدتی است...