یادمان نرود که فقط ماندنی خداست

فقط او باقیست و همه رفتنی هستیم