از بس به امید روز های گرم

به دلم نوید دادم

وقتی می گویم : بیدار شو عشق آمد

می گوید: برو بچه عاقل باش؛ چرت نگو