عقل گوید نرو که نتوانی

عشق گوید که برو هرچه بادا؛ باد

عقل و عشق بهم نمی گنجد

کوه بیهوده می کَند ؛ فرهاد